Dane Administratora Danych Osobowych 

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GIBUSIOLANDIA.PL Katarzyna Gibek 
z siedzibą w Czernichowie, adres: ul. Słoneczna 13, 32-070 Czernichów, NIP: 9442192113, REGON: 364432720 zwana dalej „Administratorem”. 

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail gibusiolandia@gmail.com

Niniejsza polityka dotyczy domeny www.gibusiolandia-sklep.pl

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Administrator przetwarza dane osobowe Pana/Pani jako naszego klienta – w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. 
Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi. 

W celu przeprowadzenia animacji / warsztatów na Pana/Pani wydarzeniu przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 

 • imię i nazwisko/nazwa firmy, 
 • adres e-mail, 
 • numer telefonu, 
 • data rejestracji, 
 • data wydarzenia, 
 • miejsce wydarzenia, 
 • odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu rejestracyjnym o ile występuje. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. 

W celu sprzedaży e-booka z grami / zabawami/ przepisami przetwarzamy takie dane osobowe klientów i stron umowy, jak: 

 • imię i nazwisko / nazwa firmy — jeżeli zostaną podane, 
 • adres e-mail, 
 • numer NIP — jeżeli zostanie podany. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do sprzedaży danego produktu. 

 • imię i nazwisko / nazwa firmy — jeżeli zostaną podane, 
 • adres e-mail, 
 • numer telefonu — jeżeli zostanie podany, 
 • adres zamieszkania lub adres siedziby, 
 • numer NIP — jeżeli zostanie podany. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania wyceny oferowanej usługi. 

W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 

 • imię i nazwisko / nazwa firmy, 
 • adres e-mail, 
 • ewentualnie numer rachunku bankowego – jeżeli następuje zwrot pieniędzy. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do rozpatrzenia reklamacji. 

W celu przesyłania powiadomień e-mail przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 

 • imię, 
 • adres e-mail. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją usługą w celu podwyższenia komfortu korzystania z serwisu); 

W celu przesyłania newslettera (po udzieleniu zgody wynikającej z przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną) przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 

 • imię, 
 • adres e-mail. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadniony interes Administratora stanowi przesyłanie informacji handlowych na co Pani/Pan wyraził zgodę. 

W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 

 • imię i nazwisko, 
 • firma, 
 • adres zamieszkania lub adres siedziby, 
 • numer NIP lub ewentualnie PESEL, 
 • numer zamówienia. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa. 

W celu wypełnienia obowiązków związanych z RODO, w szczególności poprzez tworzenie rejestrów i ewidencji, np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 

 • nazwa użytkownika (login), ewentualnie imię i nazwisko, 
 • adres e-mail, 

ponieważ po pierwsze, przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności, po drugie, jeżeli zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego, ponieważ sobie tego nie życzy. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO). 

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 

 • imię i nazwisko / nazwa firmy — jeżeli zostaną podane, 
 • adres e-mail, 
 • adres zamieszkania lub adres siedziby — jeżeli zostanie podany, 
 • numer NIP — jeżeli zostanie podany, 
 • IP, 
 • numer zamówienia. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich). 

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 

 • imię i nazwisko / nazwa firmy — jeżeli zostaną podane, 
 • adres e-mail, 
 • adres zamieszkania lub adres siedziby, ewentualnie adres do doręczeń — jeżeli zostanie podany, 
 • numer NIP — jeżeli zostanie podany, 
 • IP, 
 • numer zamówienia  

– na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda). 

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Administratora, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 

 • data i godzina odwiedzin strony, 
 • rodzaj systemu operacyjnego, 
 • przybliżona lokalizacja, 
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, 
 • czas spędzony na stronie, 
 • odwiedzone podstrony, 
 • podstrona, gdzie wypełniono formularz. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej). 

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies); 

W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 

 • adres IP, 
 • data i czas serwera, 
 • informacje o przeglądarce internetowej, 
 • informacje o systemie operacyjnym 

– dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Administratora. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest administrowanie stroną internetową). 

W celu zamieszczenia przez Pana/Panią komentarza na stronie internetowej pod opublikowanym artykułem przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 

 • imię, 
 • adres e-mail, 
 • numer IP. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (w tym przypadku przyjmujemy, że zamieszczenie komentarza jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych); 

W celu zamieszczenia przez Pana/Panią opinii o produktach i usługach przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 

 • imię, ewentualnie nazwisko, 
 • adres e-mail, 
 • numer IP. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (w tym przypadku przyjmujemy, że zamieszczenie opinii jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych). 

Cookies 

 1. Administrator na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a). 
 1. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt): 
 • zapewnianie bezpieczeństwa– pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z konta klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych; 
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej– pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach; 
 • stan sesji– w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron; 
 • utrzymanie stanu sesji– jeżeli klient loguje się do swojego konta, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie nazwy użytkownika i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej; 
 • tworzenie statystyk– pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci; 
 • korzystanie z funkcji społecznościowych– na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia prowadzenie przez nas działań remarketingowych na Facebooku. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka. 
 1. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej – całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. 
 1. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc. 

Prawo wycofania zgody 

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć – wedle własnego uznania. 
 1. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres gibusiolandia@gmail.com. 
 1. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. 

Wymóg podania danych osobowych 

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług. 
 1. Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP – bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury. 

Podawanie danych osobowych przy korzystaniu z usług 

 1. Aby przestrzegać zasad związanych z przetwarzaniem jak najmniejszej liczby danych osobowych, bardzo prosimy o to, aby przy korzystaniu z serwisu nie podawali nam Państwo większej ilości danych osobowych niż to jest wskazane w odniesieniu do obiektywnych potrzeb. 
 1. Jeżeli jest Pan/Pani w posiadaniu jakichkolwiek cudzych danych osobowych, tj. danych osobowych, które nie dotyczą bezpośrednio Pana/Pani, bardzo prosimy o nieprzekazywanie ich w większej ilości niż to obiektywne konieczne do należytego korzystania z serwisu. W sytuacji, gdy będzie Pan/Pani kontaktować się z nami, np. drogą elektroniczną i w związku z tym musi Pan/Pani przesłać nam określone dokumenty, prosimy o zanonimizowane niepotrzebnych danych. 
 1. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub niszczenia danych osobowych, które w naszym przekonaniu są danymi nadmiarowymi i w świetle obowiązujących przepisów prawa nie mamy podstaw, by je przetwarzać. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie 

Uprzejmie informujemy, że będziemy Pana/Pani dane osobowe przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, ale nie będzie to wywoływać wobec Pana/Pani skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. 

Wykonywane przez nas profilowanie pozwala nam ustalić Pani/Pana zainteresowania w odniesieniu do świadczonych przez nad usług lub oferowanych produktów, a także przesyłanych informacji handlowych. Dzięki temu możemy tworzyć specjalnie dla Pani/Pana spersonalizowaną reklamę. 

Odbiorcy danych osobowych 

 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami prawnikom, dostawcom oprogramowania (firmom IT), firmie hostingowej, firmom obsługującym szybkie płatności, firmie księgowej. 
 1. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej. 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich 

 1. Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie. 
 1. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania. 
 1. W każdej chwili udzielimy Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani niepokój. 
 1. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego. 

Okres przetwarzania danych osobowych 

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. 
 1. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres: 
 • świadczenia usług – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu skorzystania oferowanych usług; 
 • 3 lat lub 6 lat + 1 rok – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wybór 3 lub 10/6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy nie; 
 • 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego; 
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; 
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych; 
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową. 
 1. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej usługi wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie. 
 1. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia. 

Uprawnienia podmiotów danych 

 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do: 
 • dostępu do swoich danych osobowych; 
 • sprostowania danych osobowych; 
 • usunięcia danych osobowych; 
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 • przenoszenia danych osobowych. 
 1. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. 
 1. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna. 
 1. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie II) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że: 
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub 
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 1. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu. 
 1. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie maila na adres e-mail gibusiolandia@gmail.com

Prawo do wniesienia skargi 

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Postanowienia końcowe 

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. 
 1. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową. 
 1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 13 maja 2020 roku.